Subvenció de la Diptuació de Tarragona

19/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diptuació de Tarragona

 

En acord de 20 de juny de 2023 la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Barberà el següent ajut, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular (any 2023).

Festa del Trepat i Cicle de Teatre Amateur
Pressupost elegible: 18.901,00€
% concedit: 93,85%
Import concedit: 17.739,52€

Menu