Catàleg de serveis

Les competències municipals

Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d'altres ens públics. Son competències municipals:

 • Seguretat ciutadana
 • Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques
 • Protecció civil
 • Prevenció i extinció d'incendis
 • Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística
 • Promoció i gestió del l'habitatge (control de l'habitalitat)
 • Parcs i jardins
 • Vies públiques urbanes i rurals
 • Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d'espais naturals, potenciació i manteniment d'espais verds, eradicació d'abocaments incontrolats i educació ambiental)
 • Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires
 • Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors)
 • Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació)
 • Participació en la gestió de l'assistència primària de la salut
 • Cementiris i serveis funeraris
 • Serveis socials i promoció i reinserció social
 • Subministrament d'aigua
 • Clavegueram i tractament d'aigües residuals
 • Enllumenat
 • Neteja viària, recollida i tractament de residus
 • Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi)
 • Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure
 • Turisme
 • Participació en la promoció de l'ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)
 • Enllumenat públic
 • Cementiri
 • Recollida de residus
 • Neteja viària
 • Abastament d'aigua
 • Clavegueram
 • Accessos al nucli de la població
 • Pavimentació i conservació de les vies públiques
 • Control d'aliments i begudes
 • Parcs públics
 • Biblioteca pública
 • Mercats
 • Tractament de residus
 • Protecció civil
 • Serveis socials
 • Prevenció i extinció d'incendis
 • Instal·lacions esportives d'ús públic.
 • Servei d'abastament i depuració d'aigües
 • Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus
 • Escorxadors
 • Mercats i llotges centrals
 • Transport públic de viatgers
   

Així doncs, el capítols d'urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística, habitatge) obres i serveis locals (neteja viària, recollida, transport i eliminació de brossa, enllumenat públic, abastament d'aigua potable i depuració d'aigües residuals) són l'objecte fonamental de l'activitat dels ajuntaments.

L'Ajuntament també exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic. En aquest terreny col·labora a la normalització lingüística.

Hi ha un seguit de activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries a les competències pròpies d'altres administracions públiques. Entre les activitats municipals concurrents hi ha:

 • Educació
 • Cultura
 • Joventut
 • Esports
 • Promoció de la dona
 • Habitatge
 • Sanitat
 • Protecció del medi
 • Ocupació i lluita contra l'atur
 • Arxius, biblioteques, museus
 • Conservatoris de música i centres de belles arts
 • Foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d'interès públic agrari.
Menu